Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Định hướng phát triển
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
(Trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025)
           1- Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đoàn kết, dân chủ, thống nhất tư tưởng và hành động, đổi mới hoạt động hệ thống chính trị; ưu tiên phát triển công nghiệp – xây dựng, dịch vụ; quyết tâm xây dựng xã Bình Định Bắc vững mạnh toàn diện.

2- Phương hướng chung

Tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện và đổi mới hoạt động trong toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, đoàn kết, dân chủ, thống nhất tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng chính quyền thật sự vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ phải có tâm, có tầm và có uy tín. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội trong hoạt động và tổ chức các phong trào quần chúng.

Khai thác mọi tiềm năng, vận dụng các cơ chế phù hợp để tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp, theo Đề án phát triển kinh tế vùng tây của UBND huyện, ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch trên cơ sở bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp và quản lý bảo tồn khu di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội. Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương.

3- Một số chỉ tiêu chủ yếu

3.1- Chỉ tiêu về kinh tế

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 09%; công nghiệp - xây dựng chiếm 73%; dịch vụ chiếm 18%.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt 2400 tấn/năm trở lên.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác bình quân (triệu đồng/ha/năm) từ 65 triệu đồng trở lên.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 xã có ít nhất 02 sản phẩm OCOP

Phấn đấu đến năm 2025 có 3/3 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu thu nguồn khai thác quỹ đất 15 tỷ đồng; nguồn thu tại địa phương 2 tỷ đồng trở lên; thu nguồn điều tiết cấp trên 60 tỷ đồng.

* Về xây dựng cơ bản:

Xây mới nhà văn hóa thôn Xuân Thái

Xây dựng nhà làm việc HĐND - UBND, nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an.

Xây dựng các tuyến giao thông nội đồng, giao thông nông thôn: 7-8km, kênh mương nội đồng: 4-5km

Đề nghị Huyện đầu tư làm mới, nâng cấp 2.7km đường ĐH 26

Giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường từ Chợ Bình Định Bắc đến giáp đường ĐH18

Đề nghị mở rộng tuyến đường ĐH18, ĐH20 lên 5.5m

3.2- Chỉ tiêu về văn hóa -  xã hội

Phấn đấu cả 3 trường đều đạt tập thể lao động xuất sắc và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1-2 hộ theo chuẩn hiện hành; giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 0,40/00; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi hằng năm từ 1-1,5%.  Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5% vào năm 2025.

Trạm y tế giữ vững tiêu chí đạt chuẩn quốc gia, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

Hằng năm phấn đấu 3/3 thôn đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 87% trở lên.

Số lao động được tạo việc làm bình quân hằng năm 100 lao động trở lên.

Xuất khẩu lao động hằng năm từ 15 lao động trở lên.

3.3- Chỉ tiêu về môi trường

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 50%. Chất thải rắn, chất thải nguy hại được thu gom 100% . Tỷ lệ hộ dân tham gia đề án quản lý chất thải rắn và nộp phí vệ sinh môi trường đạt 100%

3.4- Chỉ tiêu về Quốc phòng, an ninh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Đăng ký tuổi 17 đạt 100%; Huấn luyện DQ và dự bị động viên đạt 100%

3.5- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể

Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bình quân hằng năm kết nạp từ 3-5 đảng viên.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.   


Thông báo


Liên kết web